Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

Website bepcnv.vn do công ty TNHH CNV Việt Nam làm đơn vị chủ quản, với mục đích giới thiệu và mang sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Chúng tôi luôn tôn trọng khách hàng và cam kết bảo mật mọi thông tin của người dùng được cung cấp thông qua website.

Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc cung cấp thông tin có liên quan, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với chính sách bảo mật và các điều kiện và điều khoản của chúng tôi bên dưới đây:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông qua website, chúng tôi tiếp cận khách hàng với mục đích:

 • Cung cấp thông tin, dịch vụ, sản phẩm giúp khách hàng có thể lựa chọn, tham khảo.
 • Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Giúp khách hàng cập nhật các chương trình hậu mãi, giảm giá do CNV tổ chức.
 • Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận yêu cầu bảo hành của khách hàng khi cần thiết.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin của khách hàng bao gồm:

 • Họ và tên của khách hàng
 • Số điện thoại
 • Email
 • Địa chỉ giao hàng

3. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi cam kết bảo mật và tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích khác, chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào.
Một số trường hợp đặc biệt, nếu có chia sẻ thông tin khách hàng, cần:

 • Được sự đồng ý của khách hàng.
 • Khi những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi của công ty và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.
 • Theo yêu cầu của các cơ quan chức năng khi chúng tôi thấy điều này phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng trước. Qúy khách có quyền quyết định có đồng ý hoặc từ chối chia sẻ thông tin.

4. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ lưu trữ và bảo mật các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trong hệ thống nội bộ của công ty cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp.

5. Đơn vị tiếp cận thông tin

Mọi thông tin của khách hàng đều được bảo mật và lưu trữ trong hệ thống nội bộ bởi:

Công ty TNHH CNV Việt Nam

Địa chỉ: Khu dân cư Nội Thương, thôn Thuận Tiến, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0329585872

Email: bepcnv.vn@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng việc đăng nhập tài khoản trên website bepbtn.vn hoặc liên hệ với cúng tôi qua Email, HOTLINE để được hỗ trợ chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân khi cần thiết.

Trong mọi trường hợp, nếu có sử dụng thông tin của khách hàng sai mục đích hoặc phạm vi thông báo. Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan đến khiếu nại của khách hàng theo quy định của pháp luật.

1.603 thoughts on “Chính sách bảo mật thông tin

 1. Prostadine says:

  Prostadine works really well because it’s made from natural things. The people who made it spent a lot of time choosing these natural things to help your mind work better without any bad effects.

 2. SonoVive says:

  SonoVive™ is a 100% natural hearing supplement by Sam Olsen made with powerful ingredients that help heal tinnitus problems and restore your hearing.

 3. Boostaro says:

  Boostaro increases blood flow to the reproductive organs, leading to stronger and more vibrant erections. It provides a powerful boost that can make you feel like you’ve unlocked the secret to firm erections

 4. Neotonics says:

  Neotonics is a dietary supplement that offers help in retaining glowing skin and maintaining gut health for its users. It is made of the most natural elements that mother nature can offer and also includes 500 million units of beneficial microbiome.

 5. EyeFortin says:

  EyeFortin is a natural vision support formula crafted with a blend of plant-based compounds and essential minerals. It aims to enhance vision clarity, focus, and moisture balance.

 6. GlucoBerry says:

  GlucoBerry is a meticulously crafted supplement designed by doctors to support healthy blood sugar levels by harnessing the power of delphinidin—an essential compound.

 7. Dentitox says:

  Dentitox Pro is a liquid dietary solution created as a serum to support healthy gums and teeth. Dentitox Pro formula is made in the best natural way with unique, powerful botanical ingredients that can support healthy teeth.

 8. InchaGrow says:

  InchaGrow is an advanced male enhancement supplement. The Formula is Easy to Take Each Day, and it Only Uses. Natural Ingredients to Get the Desired Effect

 9. Honeyburn says:

  HoneyBurn is a 100% natural honey mixture formula that can support both your digestive health and fat-burning mechanism. Since it is formulated using 11 natural plant ingredients, it is clinically proven to be safe and free of toxins, chemicals, or additives.

 10. Amiclear says:

  Amiclear is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and assist with glucose metabolism. It contains eight proprietary blends of ingredients that have been clinically proven to be effective.

 11. Claritox Pro says:

  Claritox Pro™ is a natural dietary supplement that is formulated to support brain health and promote a healthy balance system to prevent dizziness, risk injuries, and disability. This formulation is made using naturally sourced and effective ingredients that are mixed in the right way and in the right amounts to deliver effective results.

 12. GlucoFlush says:

  GlucoFlush Supplement is an all-new blood sugar-lowering formula. It is a dietary supplement based on the Mayan cleansing routine that consists of natural ingredients and nutrients.

 13. TropiSlim says:

  TropiSlim is a unique dietary supplement designed to address specific health concerns, primarily focusing on weight management and related issues in women, particularly those over the age of 40.

 14. GlucoCare says:

  GlucoCare is a dietary supplement designed to promote healthy blood sugar levels, manage weight, and curb unhealthy sugar absorption. It contains a natural blend of ingredients that target the root cause of unhealthy glucose levels.

 15. Metabo Flex says:

  Metabo Flex is a nutritional formula that enhances metabolic flexibility by awakening the calorie-burning switch in the body. The supplement is designed to target the underlying causes of stubborn weight gain utilizing a special “miracle plant” from Cambodia that can melt fat 24/7.

 16. GlucoFort says:

  Glucofort Blood Sugar Support is an all-natural dietary formula that works to support healthy blood sugar levels. It also supports glucose metabolism. According to the manufacturer, this supplement can help users keep their blood sugar levels healthy and within a normal range with herbs, vitamins, plant extracts, and other natural ingredients.

 17. InchaGrow says:

  While Inchagrow is marketed as a dietary supplement, it is important to note that dietary supplements are regulated by the FDA. This means that their safety and effectiveness, and there is 60 money back guarantee that Inchagrow will work for everyone.

 18. EndoPump says:

  Manufactured in an FDA-certified facility in the USA, EndoPump is pure, safe, and free from negative side effects. With its strict production standards and natural ingredients, EndoPump is a trusted choice for men looking to improve their sexual performance.

 19. Nervogen Pro says:

  Nervogen Pro is a cutting-edge dietary supplement that takes a holistic approach to nerve health. It is meticulously crafted with a precise selection of natural ingredients known for their beneficial effects on the nervous system. By addressing the root causes of nerve discomfort, Nervogen Pro aims to provide lasting relief and support for overall nerve function.

 20. FlowForce Max says:

  Introducing FlowForce Max, a solution designed with a single purpose: to provide men with an affordable and safe way to address BPH and other prostate concerns. Unlike many costly supplements or those with risky stimulants, we’ve crafted FlowForce Max with your well-being in mind. Don’t compromise your health or budget – choose FlowForce Max for effective prostate support today!

 21. Sonovive says:

  SonoVive is an all-natural supplement made to address the root cause of tinnitus and other inflammatory effects on the brain and promises to reduce tinnitus, improve hearing, and provide peace of mind. SonoVive is is a scientifically verified 10-second hack that allows users to hear crystal-clear at maximum volume. The 100% natural mix recipe improves the ear-brain link with eight natural ingredients. The treatment consists of easy-to-use pills that can be added to one’s daily routine to improve hearing health, reduce tinnitus, and maintain a sharp mind and razor-sharp focus.

 22. TerraCalm says:

  TerraCalm is an antifungal mineral clay that may support the health of your toenails. It is for those who struggle with brittle, weak, and discoloured nails. It has a unique blend of natural ingredients that may work to nourish and strengthen your toenails.

 23. Cortexi says:

  Cortexi is an effective hearing health support formula that has gained positive user feedback for its ability to improve hearing ability and memory. This supplement contains natural ingredients and has undergone evaluation to ensure its efficacy and safety. Manufactured in an FDA-registered and GMP-certified facility, Cortexi promotes healthy hearing, enhances mental acuity, and sharpens memory.

 24. sightcare says:

  Sight Care is a daily supplement proven in clinical trials and conclusive science to improve vision by nourishing the body from within. The Sight Care formula claims to reverse issues in eyesight, and every ingredient is completely natural.

 25. goltogel says:

  Well done on the article! It’s well-written and informative. Consider including more visuals in your future articles to make them even more captivating.

 26. LeanBiome official site says:

  LeanBiome is a cutting-edge supplement that offers a new approach to weight management. By targeting the root cause of weight gain – an imbalanced gut microbiome – LeanBiome provides a sustainable solution to healthy weight loss. Its unique combination of clinically-researched ‘lean bacteria’ species and Greenselect Phytosome make it a powerful and effective supplement that is backed by real-world results.

 27. sumatra slim belly tonic review says:

  What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 28. 프라그마틱 플레이 says:

  프라그마틱에 대한 글 읽는 것이 흥미로웠어요! 또한, 제 사이트에서도 프라그마틱과 관련된 정보를 제공하고 있어요. 함께 발전하며 지식을 나눠봐요!
  프라그마틱 홈페이지
  프라그마틱 관련 정보 감사합니다! 제 사이트에서도 유용한 정보를 공유하고 있어요. 함께 소통하면서 발전하는 모습 기대합니다!

  https://www.chubbycurvy.com
  https://www.stxp6nb1o.site
  https://www.fjghgy.com

 29. sumatra slim belly tonic says:

  Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.